It was brought to rolex replica my absorption bygone by my oldest and angel friend. From the outside, she is a success by replica watches uk any standards. Beautiful house, admiring husband, advancing amusing life, admirable loyal friends, me, her soul-sister and a job she’s had for over 35 years. Money, if not to burn, again at atomic to rolex replica absorb on absolutely a few whims; a lot of of which cover affairs books and ability and art supplies.
 
เทคโนโลยีการผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตกระสอบพลาสติกมีกระบวนการผลิตที่ต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย ในเกือบทุกขั้นตอนการผลิต จากความพิถีพิถันเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในวงการอุตสาหกรรมชั้นนำ ผ่านระบบการควบคุมคุณภาพโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี พร้อมกับพนักงานประจำกว่า 200 คน ที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อทำให้สามารถผลิตกระสอบที่ได้คุณภาพและทันกับความต้องการของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังสามารถคิดค้นและปรับเปลี่ยนรูปแบบกระสอบ เพื่อให้ตรงใจกับความต้องการของตลาดมากที่สุด

ด้วยกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด จึงทำให้ กระสอบพลาสติกสานของเรามีคุณภาพ มีความเหนียว ความแข็งแรง การออกแบบกราฟฟิกลวดลาย บนกระสอบพลาสติกสาน Polypropylene (PP) มีความทันสมัย ลายคมชัด ความสด และความสวยงามของสี เหมาะกับการนำไปใช้งาน

ทางบริษัทยังคงมุ่งหน้าสร้างสรรค์รูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยความมุ่งมั่น เอาใจใส่ของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ที่จะนำองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุก ๆ ขั้นตอนของการผลิต
 
ทุกกระบวนการผลิต ล้วนได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ
 
เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล
 
การผลิตกระสอบพลาสติกสานประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน การคัดเลือกเม็ดพลาสติก
จะมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต จึงต้องคัดเลือกชนิดให้เหมาะสมกับเครื่องจักร
เพื่อลดปริมาณการสูญเสียให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด


ขั้นตอน การผสมเม็ดพลาสติก
จะกระทำโดยใช้เครื่องผสมอัตโนมัติ เมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เม็ดผสมจะถูกนำเข้าถังเก็บเพื่อรอการผลิตต่อไป

ขั้นตอน การผลิตเส้นเทป
เริ่มจาก การนำเม็ดพลาสติกที่ผสมแล้วมาเข้าเครื่องผลิตเส้นเทป (Tape Extruder Machine)
และถูกรีดออกมาเป็นแผ่นทำการตัดออกมาเป็นเส้นเทปซึ่งจะผ่านกระบวนการอบด้วยเตาอบ
และถูกยืดในอัตรา 5 - 6 เท่า

ขั้นตอน การกรอเส้นเทป
เส้นเทปที่ผ่านกระบวนการยืดแล้วจะนำมากรอเก็บเข้าแกนเหล็ก (bobbins) เพื่อนำไปใช้ในแผนกทอต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพคอยดูแลตรวจสอบวัดความแข็งแรงของเส้นเทปด้วยเครื่องวัดที่ทันสมัยตลอดเวลา

ขั้นตอน การทอกลม
เส้นเทปที่ได้จากเครื่องทำเส้นเทปแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ เส้นยืน (warp) และเส้นพุ่ง (weft) จากนั้นนำเส้นเทปทั้ง 2 ชนิด มาจะกรอเก็บเข้าม้วนผ้า ภายในเครื่องทอ ซึ่งมีการควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หากเส้นยืนหรือเส้นพุ่งหมด เครื่องจะหยุดการทำงานทันที

ขั้นตอน การเคลือบ
เป็นการนำผืนผ้าที่ผ่านการทอแล้วมาเคลือบด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สำหรับลูกค้าที่ต้องการกระสอบพลาสติกสานชนิดเคลือบเพื่อกันความชื้นและฝุ่นละอองไม่ให้แทรกซึมผ่านผืนกระสอบได้ ลักษณะการเคลือบผืนกระสอบพลาสติก มี 2 ลักษณะคือ การเคลือบด้าน และการเคลือบใส

ขั้นตอน การพิมพ์
หากลูกค้าต้องการพิมพ์ลายหรือเครื่องหมายการค้า ลงบนกระสอบ บริษัทฯสามารถพิมพ์ได้ทั้ง 2 หน้า และพิมพ์ได้ถึง 12 สี ซึ่งการพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
1. การพิมพ์ม้วนจากกระสอบทอกลม
2. การพิมพ์ใบจากกระสอบสำเร็จรูป

ขั้นตอน การตัดเย็บ
ผ้าทอกลมที่ผ่านการเคลือบและพิมพ์แล้วจะถูกนำเข้าเครื่องตัด ความยาวของกระสอบพลาสติกสานที่ตัดนั้นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า จากนั้นผ้าที่ตัดเรียบร้อยแล้วจะถูกนำเข้าเครื่องเย็บจักรเพื่อเย็บก้น และพร้อมที่จะถูกบรรจุเพื่อจำหน่ายต่อไป

ขั้นตอน การบรรจุหีบห่อ
เป็นขั้นตอนการจัดเก็บกระสอบสานพลาสติกและทำการตรวจคุณภาพครั้งสุดท้ายก่อนทำการบรรจุเตรียมส่งลูกค้า และเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต

การขนส่ง
 ระบบการขนส่งของเรามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ว่าสภาพสินค้าทุกๆ ชิ้นจะอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ รวมไปถึงการรับประกันความเสียหาย และความตรงต่อเวลาระหว่างการเดินทาง ที่พนักงานทุกคนยินดีให้บริการด้วยใจ

คลังสินค้า
การเก็บรักษาสินค้าในคลังของเราเป็นไปอย่างมีระบบ และง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล บล็อกพิมพ์ของลูกค้ามีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้บล็อกพิมพ์ยังคงสภาพเดิมและมีความสมบูรณ์ที่สุดเมื่อนำมาใช้งานในครั้งต่อไป
 
 
นโยบายในการบริการของบริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด
บริษัท ธนบุรี โพลีแบ็ค จำกัด มุ่งเน้นที่จะพัฒนาในตัวสินค้าให้ดีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในส่วนของเครื่องจักร ทางบริษัทฯ ได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีด้านการผลิต และนำไปสู่การพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงาม ทันสมัย และมีคุณภาพมากขึ้น ในส่วนของวัตถุดิบก็ได้คัดสรรเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้สินค้าที่มีความคงทนแข็งแรงเหมาะสมและคุ้มค่าต่อการนำไปใช้งานของลูกค้าต่อไป
 
 
บริษัท ธนบุรีโพลีแบ็ค จำกัด รับผลิตกระสอบพลาสติกสาน Copyright © 2013 www.thonburipolybag.com All rights reserved.